مراقبت های قبل از انجام خدمات پاکسازی پوست

1-صورت را لیزر نکرده باشید

2-کار تهاجمی که صورتتان زخم و ملتهب باشد انجام ندهید

3-در صورت داشتن حساسیت پوستی به متخصص اطلاع دهید