مراقبت های قبل از انجام خدمات اکستنشن مژه

1-خشک نگه داشتن مژه ها از چند ساعت قبل

2-خودداری از استفاده از ریمل ضد آب از چند روز قبل

3-خودداری از ریمل زدن و استفاده از مواد آرایشی چرب در روز انجام کار

4- خودداری از فعالیت های ورزشی و رفتن به استخر و سونا از ۴۸ ساعت قبل